Експресен метод за тест на почва

През есента на 2022 г. д-р Желев направи пробни тестове с нов за света и страната американски продукт за бърз анализ на изключителни важни показатели на почвата – обща микробиална маса и съотношение между гъби и бактерии. Резултатите са изключително интересни като например при сравнение между конвенционална технология и нулева обработка в съчетание с междинни култури разликата в показателите е 4-5 пъти. Полезността на метода е в няколко посоки:

  • Лесен и достъпен за фермерите.
  • Бърз и слабо влияещ се от изменения на пробата по време на логистика в чужбина (стандартна практика) или дори в България, микроорганизмите се развиват много динамично за часове.
  • Много добра, научно доказана достоверност и корелация със стандартни аналогични лабораторни методи.
  • Ниска цена, която позволява малки производители и дори хоби градинари да го използват.
  • Ниската цена и бързо извършване позволява повече повторения, което от своя страна позволява необходими данни за статистическа и др. научна обработка, а това е важно за анализ на силно вариабилна и зависима от редица фактори променлива като почвената микробиология.
  • Методът може да е полезен инструмент при приготвяне на компост и др. органични подобрители и биостимуланти, част от които са застъпени и в програми на ЕС за  възстановяване на почвеното плодородие.
  • Ефектът от това производителят сам да участва в анализа е важен за неговата последваща мотивация и вземане на важни решения.