Успешно приключи проектът по подмярка 16.1 на оперативна група ДЗЗД „Иновативно земеделие за висока ефективност“

За резултатите разказват Звездомир Желев от Аграрния университет в Пловдив и младият земеделски производител Александър Сотиров.

НАУКА И ПРАКТИКА ЗАЕДНО ЗА NO-TILL В БЪЛГАРИЯ

Целия материал четете в списание АгроКомпас, брой Юни 2022. https://agrocompass.site/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-no-till-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/

Споделен опит от дългогодишно прилагане на минимални обработки

В настоящия материал е представена информация за събития, проведени в рамките на проекта. Целия материал четете в списание АгроКомпас, брой Септември 2023 http://agrocompass.bg/article.php?ID=1523 и https://agrocompass.site/project/%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2023/.

Първи резултати от проект „Иновативна система за взимане на решения при полски култури и консервационно земеделие“

Целия материал четете в списание АгроКомпас, брой Юни 2023 http://agrocompass.bg/article.php?ID=1498 и https://agrocompass.site/project/%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b9-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2023/.

Информационна среща с наблюдения на опитни полета в Северна централна България

На 24.11.2022г.  беше проведена  информационна и работна среща в Централна Северна България  – с. Комарево  обл. Плевен и гр. Угърчин, обл. Ловеч . Бяха разгледани опитни полета в две от земеделските стопанства, участващи в проекта – „Агротрейд комерс“ ООД  и „Деметра Агро 86“  ЕООД.  Освен наблюдение на структурата на почвите след прилагане на заложените опити,  на срещата бяха обсъдени и други  акценти :  представяне на  напредъка по проекта ипостигнати резултати до момента /полски опити, почвени проби/. Задълбочено бяха презентирани и дискутирани резултати от метагеномен анализ на видовете микроорганизми (гъби и бактерии) в почвата,  нови методи и апаратури за анализ на почви и растения. В срещата взеха участие и представители на стопанства, неучастващи в оперативната група и по този начин бе способствано за популяризиране на целите и резултатите на проекта.

Представяне на проекта в СУ „Св. Климент Охридски“

На 14.11.2022г. консултантът по проекта от екипа, осигуряващ функционирането на оперативната група, Мария Димова представи основната концепция, очаквани резултати и  текущи дейности по проект BG06RDNP001-16.001-0008 с предмет „Иновативна система за вземане на решения при полски култури и консервационно земеделие“   пред аудитория от обучаващи се и преподаватели в Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ Магистърска програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“. Мария Димова запозна присъстващите с пътя, който е извървяла оперативната група от идеята до края на втората година от реализацията на проекта, сподели трудности, специфики на подмярка 16.1 за сътрудничество, отговори на поставени въпроси и се включи в дискусиите за разработването и приложението на иновациите в българското земеделие. На срещата бяха представени още две оперативни групи, финансиране по ПРСР 2014-2020г, беше обменен полезен опит с техните представители.

Наука и практика заедно за No-Till в България

Чрез проект по подмярка 16.1 от ПРСР
фермери и учени разработват иновационна система за вземане на решения при консервационно земеделие

https://agrotv.bg/2022/06/22/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0-no-till-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/