Проектът „Иновативна система за взимане на решения при полски култури и консервационно земеделие“ бе представен по време на работна среща,организирана от НСМ

На 07.07. 2021г. Звеното за управление (ЗУ) на Националната селска мрежа  проведе работна среща на тема „Набиране на идеи в подкрепа на структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS“. Акцент на събитието бе връзката между наука и земеделие. В рамките на програмата, Мария Димова, член на екипа, осигуряващ функционирането на Оперативната група, представи проекта пред участниците като успешно одобрен за финансиране проект в рамките на ЕПИ-АГРИ и подмярка 16.1 Сътрудничество на Програма за развитие на селските райони 2017-2020г.  Беше споделен опит относно всички подготвителни дейности, нужни за стартиране на проекта, бяха  коментирани трудностите, предизвикателства, които Оперативната група е срещнала в процеса на подготовка и изпълнение на проекта.  Бяха обсъдени идеи за подобряване дизайна на мярка 16.1 и  насоки към потенциални участници в бъдещи мерки за Сътрудничество по ПРСР. Мария Димова отговори на въпросите на представители на научните среди и на други оперативни групи, които срещат затруднения в реализацията на проектите си