Информационна среща с наблюдения на опитни полета в Северна централна България

На 24.11.2022г.  беше проведена  информационна и работна среща в Централна Северна България  – с. Комарево  обл. Плевен и гр. Угърчин, обл. Ловеч . Бяха разгледани опитни полета в две от земеделските стопанства, участващи в проекта – „Агротрейд комерс“ ООД  и „Деметра Агро 86“  ЕООД.  Освен наблюдение на структурата на почвите след прилагане на заложените опити,  на срещата бяха обсъдени и други  акценти :  представяне на  напредъка по проекта ипостигнати резултати до момента /полски опити, почвени проби/. Задълбочено бяха презентирани и дискутирани резултати от метагеномен анализ на видовете микроорганизми (гъби и бактерии) в почвата,  нови методи и апаратури за анализ на почви и растения. В срещата взеха участие и представители на стопанства, неучастващи в оперативната група и по този начин бе способствано за популяризиране на целите и резултатите на проекта.