Представяне на проекта в СУ „Св. Климент Охридски“

На 14.11.2022г. консултантът по проекта от екипа, осигуряващ функционирането на оперативната група, Мария Димова представи основната концепция, очаквани резултати и  текущи дейности по проект BG06RDNP001-16.001-0008 с предмет „Иновативна система за вземане на решения при полски култури и консервационно земеделие“   пред аудитория от обучаващи се и преподаватели в Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ Магистърска програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“. Мария Димова запозна присъстващите с пътя, който е извървяла оперативната група от идеята до края на втората година от реализацията на проекта, сподели трудности, специфики на подмярка 16.1 за сътрудничество, отговори на поставени въпроси и се включи в дискусиите за разработването и приложението на иновациите в българското земеделие. На срещата бяха представени още две оперативни групи, финансиране по ПРСР 2014-2020г, беше обменен полезен опит с техните представители.